Adatkezelés

Adatkezelési szabályzat

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL


Zádor Viktória e.v. (2000 Szentendre, József Attila u. 24. adószám: nytsz.: ) adatkezelő, mint a „Kis Zseni Szentendre Mentális Aritmetika” üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbi tájékoztatást adja az érintett részére.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ rendelkezésében meghatározottak szerint valamint hivatkozással az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletére (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR), a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása, valamint jogszabályi felhatalmazás alapján lehetséges.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.


Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.


Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Személyes adatok jogellenes kezelése miatt bekövetkezett jogsérelem esetén az érintett jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a bírósághoz.


A megadott adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


A hozzájárulás megtagadása az érintettre nézve semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.


Az érintett jogosult az Adatkezelőnél tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.


Az Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Kis Zseni Szentendre Mentális Aritmetika programjában részt vevő gyermek (Érintett) személyes adatait:


  1. Csoportfotó és videó készítésével kapcsolatos adatkezelés


Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait (képmását és/vagy hangfelvételét, fotó, videó formájában) az oktatásokon történő csoportfotók, videók készítése céljából kezeli.

Az adatkezelés alapja a hozzájárulás.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait (képmását, hangfelvételét) az Adatkezelő facebook oldalán, az adott csoport zárt Viber csoportjában, illetve az Adatkezelő saját honlapján hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy az oktatási központban folyó oktatási tevékenységet, és az elért eredményeket a hozzátartozók és más személyek is megismerhessék.

Az adatkezelés időtartama: Kis Zseni Szentendre programjában való részvétel időtartama (de legfeljebb a képzési iszerződés végdátuma), illetve a hozzájárulás visszavonása.  1. Rendezvényeken történő fotó és videó készítésével kapcsolatos adatkezelés


Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait (képmását és/vagy hangfelvételét, fotó, videó formájában) az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, versenyeken történő csoportfotók, videók készítése, az adott rendezvény dokumentálása céljából kezeli.


Az adatkezelés alapja a hozzájárulás.


Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait (képmását, hangfelvételét) az Adatkezelő facebook oldalán, illetve az Adatkezelő saját honlapján hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy a Kis Zseni Szentendre által szervezett tevékenységet, és az elért eredményeket a hozzátartozók és más személyek is megismerhessék.


Az adatkezelés időtartama: a Kis Zseni Szentendre programjában való részvétel időtartama (de legfejlebb a képzési szerződés végdátuma), illetve a hozzájárulás visszavonása.


  1. Verseny résztvevői, díjazottjai személyes adatainak kezelése


Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait (képmás, hangfelvételét, nevét, elért eredményt) a versenyen résztvevők, különdíjasok és díjazottak nyilvántartása, kihirdetése céljából kezeli.


Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.


Az Adatkezelő a versenyek résztvevői, különdíjasai és díjazottjai személyes adatait a Kis Zseni Szentendre faliújságján, az Adatkezelő facebook oldalán, illetve az Adatkezelő saját honlapján (www.kiszseniszentendre.hu) hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy az Kis Zseni Szentendre által szervezett tevékenységet, és az elért eredményeket a hozzátartozók és más személyek is megismerhessék.

Az adatkezelés időtartama: a Kis Zseni Szentendre programjában való részvétel időtartama (a képzés szerződés lejártának határideje) illetve a hozzájárulás visszavonása.